www.zagorje.si
Krajevna skupnost Šentlambert: REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT


razvoj-podezelja.jpg

http://www.eu-skladi.si/

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si

_______________________________________________________________________________

Naziv operacije: REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT

Nosilec operacije: Krajevna skupnost Šentlambert, Šentlambert 9, 1410 Zagorje ob Savi

_______________________________________________________________________________

Sodelujoči partnerji:

-        PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTLAMBERT
-        ŽUPNIJA ŠENTLAMBERT
-        PREVAJANJE ZA VAS, BOŠTJAN GROŠELJ s.p.
-        ANTON AVRELIO

Projektno obdobje:   od 1.2.2018 do 30.9.2019

Vrednost operacije:  109.568,20 €

Vrednost sofinanciranja:     EKSRP – 56.091,61 €

_______________________________________________________________________________

Opis in namen operacije:

Na podlagi izvedenega postopka 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020  je Krajevna skupnost Šentlambert, Šentlambert 9, 1410 Zagorje ob Savi skupaj s štirimi partnerji po ODLOČBI O PRAVICI DO SREDSTEV številka 33152-63/2017/10, z dne 16.02.2018 s strani RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZAKMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA pridobila sredstva za izvedbo operacije »REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT« sofinanciranje operacije v višini 56.091,61 EUR verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.

Krajevna skupnost Šentlambert, se je skupaj s partnerji odločila za revitalizacijo dveh javnih objektov zgrajenih v preteklosti saj vidi idealne možnosti  za vključitev mladih,  kmečkih žena in starejših in s tem zagotovitev pogojev za delo navedenih skupin, ki vse sodijo v kategorijo ranljivih skupin. V vasi Šentlambert je kar devet javnih objektov in s tem povezanega pripadajočega funkcionalnega zemljišča, zato bi radi v okviru operacije zaposlili osebo, ki bo obiskovalcem našega kraja predstavljala naše kraje ter poleg tega skrbela za vzdrževanje javnih površin in objektov naše KS tudi vsaj tri leta po prejemu zadnjega plačila. Osrednji del vasi predstavljajo javne površine z otroškim igriščem okoli cerkve in župnijskega doma ter gasilski dom. Z  operacijo  revitalizacije objektov GASILSKEGA DOMA ŠENTLAMBERT in ŽUPNIJSKEGA DOMA ŠENTLAMBERT želimo  uporabnikom objektov zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje, saj objekta nista toplotno izolirana, zaradi česar nastajajo velike toplotne izgube pri ogrevanju v času ogrevalne (kurilne) sezone, kar pa pomeni večjo porabo energenta, zato se objekta sedaj ne ogrevata oz. se ogrevata z visokimi stroški in negativnim vplivom na okolje. V sklopu revitalizacije objektov bomo tako izvedli toplotno izolacijo objektov vključno s fasadami.  V samem župnišču, pa se nahajajo tudi kuhinja, spalnice s 40 ležišči, kopalnica, kar daje idealne možnosti za razvoj turizma in možnost za nudenje prenočišča skavtom in tabornikom. V sklopu revitalizacije objekta ŽUPNIJSKI DOM Z OKOLICO bomo tako še izvedli najbolj osnovna zunanja GOI dela (zemeljska, gradbena, krovska dela, zasaditvena in zaključna dela ki bodo služila tudi za potrebe skavtov in tabornikov), za kar niso potrebna nikakršna dovoljenja po samem Zakonu o graditvi objektov. V sklopu praznovanja bi radi tudi natisnili in izdali knjigo o zgodovini župnije. Knjigo bomo v okviru operacije predstavili na treh dogodkih, ki bodo organizirani v Zagorju ob Savi, Trbovljah in v Hrastniku. V sklopu operacije bomo izvedli zasaditve – drevored s čimer se bomo vključili v ohranjanje čistega okolja. Za promocijo turizma pa bomo poleg izdaje knjige postavili še 2 informacijski tabli.
Operacija s svojimi aktivnostmi in rezultati podpira naslednje splošne cilje SLR: krepitev trajnostnih rešitev za sobivanje zasavskih skupnosti, vključevanje notranjih potencialov regije za gospodarsko preobrazbo in obogatitev raznolikosti podeželja in urbanih naselij ter ohranitev kvalitete življenja vseh prebivalcev na podeželju. 

_______________________________________________________________________________

Cilji operacije:

Operacija prispeva tako k doseganju splošnih kot posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje:


Splošni cilji:

-        krepitev trajnostnih rešitev za sobivanje zasavskih skupnosti (obnovljeni objekti bodo omogočali prostorske kapacitete za sobivanje zasavskih skupnosti),
-        vključevanje notranjih potencialov regije za gospodarsko preobrazbo (KS Šentlambert ima številne naravne in kulturne potenciale za razvoj turizma in aktivacije prebivalcev podeželja in medgeneracijskih skupnosti. V okviru operacije se bodo sanirali javni objekti in okolica, ki bo vzpostavila možnosti za druženja ter kvalitetno preživljanje prostega časa.
-        obogatitev raznolikosti podeželja in urbanih naselij ter ohranitev kvalitete življenja vseh prebivalcev na podeželju (z operacijo se nadaljuje prejšnje faze predvsem infrastrukturne ureditve glavnega trga krajevne skupnosti. Po izvedeni operaciji bo kraj še bolj prijeten za bivanje (urejena okolica, zmanjšanje emisij kot posledica pretiranega ogrevanja), hkrati pa bodo nove kapacitete omogočale razvoj turizma in odpirale nove podjetniške priložnosti na podeželju) .


Posebni cilji:

-        Izboljšanje kakovosti življenja (ureditev okolice in objektov, zmanjšanje emisij zaradi URE, 
-        Vzpostavitev in izboljšanje turističnih produktov, razvoj namestitvenih enot in promocija turističnih dejavnosti, ki temeljijo na lokalnih vsebinah (v okviru operacije bomo zagotovili namestitveni prostor za tabornike in skavte »v župnišču in zunaj njega«, izdelali knjigo o zgodovini župnije, ki bo vključeval opis vseh podružnic kot možnost organiziranih ogledov)
-        Izboljšanje stanja okolja in uvajanje novih aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam (izobraževanje v obnovljeni prostorih o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, energetska sanacija dveh javnih objektov – zmanjšanje potrebe po toploti – zmanjšanje emisij)
-        Povečanje in spodbujanje aktivne vključenosti različnih skupin v socialno življenje (Operacija prispeva k možnostmi za druženje različnih skupin prebivalcev podeželja s poudarkom na aktivaciji ranljivih skupin.)


Pričakovani rezultati operacije so:

-        izvedena javna predstavitev operacije,
-        samozaposlitev , ki jo bomo ohranjali vsaj 3 leta po zaključku operacije, 
-        izvedena GOI dela na župnijskem domu in okolici,
-        izvedena krovska dela na župnijskem domu Šentlambert,
-        nabavljeni strešniki,
-        izvedena demontaža ter montaža kritine,
-        izvedena fasaderska dela na gasilskem domu Šentlambert,
-        izvedena montaža ter demontaža odra,
-        priprava ter tiskanje knjige zgodovina župnije Šentlambert,
-        izvedena fasaderska dela na župnijskem domu Šentlambert,
-        nabava tabel,
-        organizirani promocijski dogodki (promocija operacije/knjige) (v okviru operacije (3×, od tega 1× v občini Zagorje, 1× v občini Trbovlje in 1× v občini Hrastnik)

_______________________________________________________________________________

Aktivnosti operacije:
V sklopu same operacije, ki je enofazna, se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 


I.                 FAZA

-        JAVNA PREDSTAVITEV OPERACIJE (nosilec. KS Šentlambert)
-        GOI DELA (V okviru projektne aktivnosti GOI del se bodo izvedla gradbena dela na ožji okolici župnijskega doma, kleparska dela na strehi župnišča ter holtikulturna ureditev na površini 1.500 m2.)
-        KROVSKA DELA (V okviru projektne aktivnosti KROVSKIH DEL se bodo izvajala dela v sklopu krovskih del (deskanje, položitev paro propustne folije, letvanje in nameščanje čelnih desk) na župnijskem domu v površini 250 m2).
-        STREHA – MATERIAL( V okviru projektne aktivnosti se bo nabavil material za streho v površini 250 m2).
-        DEMONTAŽA TER MONTAŽA KRITINE - PRISPEVEK V NARAVI (V okviru projektne aktivnosti GOI DELA V NARAVI se bo postavil fasadni oder, izvedla odstranitev strešne kritine in lat ter ponovno kritje strehe z bobrovcem v površini 250 m2, izvedla odstranitev okenskih rešetk in polic ter izvedel odvoz materiala od izkopov pri holtikulturni ureditvi okolice župnišča).
-        FASADERSKA DELA (V okviru projektne aktivnosti FASADERSKA DELA, se bo izvedla fasada gasilskega doma Šentlambert iz izolacijskih plošč EPS 70 debeline 16 cm, lepilom in fasadno mrežico ter zaključnim slojem v površini 350 m2 vključno z okenskimi policami in podstavkom v kulirplastu).
-        MONTAŽA TER DEMONTAŽA ODRA – PRISPEVEK V NARAVI (V okviru projektne aktivnosti MONTAŽA TER DEMONTAŽA ODRA, se bo izvedla postavitev ter nato odstranitev fasadnega odra v površini 500 m2).
-        KNJIGA – PRISPEVEK V NARAVI (V okviru projektne aktivnosti se bo v obliki prispevek v naravi pripravila ter natisnila knjiga o zgodovini župnije Šentlambert v nakladi 1.000 izvodov).
-        KORDINACIJA, VODENJE, NADZOR (V okviru projektne aktivnosti KORDINACIJA, VODENJE in NADZOR se bo izvajal gradbeni nadzor in vodenje operacije). 


II.               FAZA

-        PLAČA ZAPOSLENEGA NA OPERACIJI
-        FASADERSKA DELA (V okviru projektne aktivnosti FASADERSKA DELA, se bo izvedla fasada objekta župnijskega doma iz izolacijskih plošč iz mineralne volne debeline 16 cm, lepilom in fasadno mrežico ter silikatnim zaključnim slojem v površini 340 m2 ter okenskimi policami in podstavkom s pohorskim kamnom v površini 50 m2. V okviru del se izvede še prostostoječi dimni iz INOX cevi ter vrni paviljon 4 x 4 m iz smrekovega lesa in kritega z bobrovcem).
-        POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL (V okviru projektne aktivnosti, se bo izvedlo postavitev dveh informativnih tabel).